中国語辞書のどじどじ

該当件数:26件

bèi hài shēn bào shū shòu hài bào gào

=被

hài

hài chóng

hài duō lì shǎo

利よりが多い

hài rén fǎn hài jǐ

天に唾する

hài xiū

恥ずかしがる

hài yǎn

目を患う

hài xiū , bù hǎo yì si

恥ずかしい

hài pà

心配する

hài pà , kǒng jù

恐れ

è yì

hài pà qǐ lái , dǎn qiè qǐ lai

怖じ気づく

kàng chóng xìng

虫抵抗性

hài pà

恐れる

hài pà

怖がる